Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

kancelaria@uph.edu.pl
www.uph.edu.pl

Opis: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest akademicką uczelnią publiczną od 1969 roku. Prowadzi kształcenie na studiach I, II i III stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studia podyplomowe. W Uczelni funkcjonują cztery wydziały: Wydział Nauk Ścisłych, Wydział Przyrodniczy, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Obecnie w Uniwersytecie realizowane są następujące badania z zakresu nauk chemicznych:

 1. Synteza związków organicznych, chiralnych monomerów oraz sfunkcjonalizowanych układów porfirynowych o spodziewanej aktywności biologicznej. 
 2. Badania strukturalne biologicznie czynnych połączeń heterocyklicznych w aspekcie analizy SAR i QSAR. 
 3. Izolowanie z materiału roślinnego oraz chromatograficzne oznaczanie związków o aktywności biologicznej. 
 4. Zastosowanie woltametrii do opracowania nowych metod pomiarowych całkowitego potencjału antyoksydacyjnego produktów spożywczych. 
 5. Synteza i badania nowych układów ciekłokrystalicznych w aspekcie badań podstawowych jak i potencjalnych zastosowań praktycznych w naukach technicznych i w medycynie. 
 6. Synteza oraz badanie właściwości fizykochemicznych materiałów fotoluminescencyjnych w celu poszukiwania nowych, wydajnych luminoforów.
 7. Opracowanie nowych metod syntezy stereoselektywnej.
 8. Badania reakcji dysocjacji pochodnych zasad nukleinowych przebiegających w wyniku przyłączenia niskoenergetycznych elektronów w celu opracowania chemoradioterapii polegającej na synchronicznym stosowaniu leku i radioterapii.
 9. Badania produktów spożywczych oraz próbek środowiskowych z wykorzystaniem techniki IMS-MS-ToF.
 10. Uwalnianie, transport i unieszkodliwianie zanieczyszczeń pochodzących z sektora produkcji rolno-spożywczej z możliwością ich recyklingu.
 11. Wykorzystanie wybranych antyoksydantów w produktach kosmetycznych.
Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM