Strategia rozwoju klastra

Niniejsza strategia została opracowana w ramach projektu pt. „Realizacja 5 spotkań inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowanie 5 strategii rozwoju dla każdej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej”. Powyższy projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Założenia strategii rozwoju chemicznej grupy branżowej zostały przygotowane, m.in. w oparciu o wcześniejsze spotkania warsztatowe (6 spotkań) z reprezentantami podmiotów zainteresowanych stworzeniem w ramach w/w branży nowej inicjatywy klastrowej, pod nazwą Mazowieckiego Klastra Chemicznego.

Celem poniższej strategii jest wypracowanie długookresowego planu działania dla inicjatywy, określającego cele strategiczne, kierunki oraz priorytety działania, wraz z potencjalnymi źródłami finansowania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych założeń. Ponadto opracowany dokument wskazuje potencjalne zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mogące mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie inicjatywy w przyszłości. Jednocześnie w imieniu firmy F5 Konsulting – wykonawcy usługi – chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom grupy branżowej za efektywną współpracę i zaangażowanie na etapie spotkań warsztatowych.

Strategia Rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego -> pobierz

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM