Rada Członków

Przewodniczący Rady Członków Klastra –  (PPP-T S.A.)

Rada Członków Klastra, zwana również Radą, jest głównym organem Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Każdy członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Członków. Jej praca kierowana jest przez Przewodniczącego Rady wybranego przez przedstawicieli Członków Rady. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa jeden rok, lecz ten może być wybrany ponownie na kolejne kadencje. Istnieje możliwość swobodnego dokonywania zmian przedstawicieli w Radzie, lecz nie częściej niż trzy razy w roku. Rada jest organem kontrolnym i opiniotwórczym.

Do zadań Rady w szczególności należy:

- nadzór nad realizacją postanowień umowy,
- określanie strategicznych kierunków działania Klastra,
- inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Klastra,
- zatwierdzenie Regulaminu Klastra,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka oraz w sprawie wykluczenia członka z Klastra,
- wyznaczanie i odwoływanie członków Komitetu Sterującego,
- wyrażanie opinii na żądanie Komitetu Sterującego.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM