Obszar współpracy

W ramach klastra obowiązywać będzie podział zadań. Każdy z kluczowych obszarów będzie koordynowany przez różnych członków klastra.

Przykładowe obszary:
 

  • Rozwój współpracy nauka-biznes – organizacja spotkań nauka-biznes, szkolenia, konferencje, promocja komercjalizacji badań naukowych,
  • Rozwój współpracy B2B – organizacja spotkań biznes–biznes (networking), pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych, kojarzenie firm,
  • Nauka, B+R – baza danych E-Lab z dostępnym sprzętem laboratoryjnym, baza danych naukowców, świadczenie usług B+R dla przemysłu,
  • Internacjonalizacja, promocja klastra – nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami klastrowymi w Europie i na świecie, promocja klastra, promocja mazowieckiej branży chemicznej w ramach promocji gospodarczej regionu,
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych – pomoc w aplikowaniu o fundusze UE, granty, programy krajowe,
  • Edukacja, planowanie strategiczne – kwestie związane z zapewnieniem mazowieckiej branży chemicznej dostępu do wykwalifikowanych kadr.

 

Propozycje jednostek koordynujących poszczególne obszary:
 

Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii – Główne zadania MDZCh to wspieranie dużych obszarów badawczych przez ułatwienie dostępu do laboratoriów, wspieranie interdyscyplinarnych badań we wszystkich dziedzinach chemii (od chemii fizycznej do biochemii), wspieranie podstawowych badań w ramach współpracy z przemysłem, wspieranie małych spółek spin-off przez ułatwienie dostępu do laboratoriów, wyników badań w tej dziedzinie, edukacji oraz udoskonalenie przepływu informacji oraz poszerzanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie chemii.
Obszary: Nauka, B+R

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – Agencja specjalizuje się między innymi w doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Ponadto, posiada bogate doświadczenie w obsłudze inwestorów, eksporterów i promocji gospodarczej regionu np. projekt "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski” mający na celu promocję mazowieckich branż o największym potencjale rozwojowym dla regionu. Poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych przedsiębiorcy mają szanse dotrzeć ze swoją ofertą produktów i usług do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Obszary: Internacjonalizacji i promocji gospodarczej oraz Pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie środków UE

Płocki Park Przemysłowo–Technologiczny S.A. – Doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestorów. PPPT oferuje kompleksowy pakiet pomocowy w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich, który obejmuje organizację rekrutacji i szkolenia kadr zgodnie z oczekiwaniami inwestora. PPPT posiada również doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE a także w marketingu i promocji gospodarczej.
Obszary: Rozwój współpracy nauka-biznes w tym komercjalizacja badań naukowych, Rozwój współpracy B2B

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM