Nabory

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
PROGRAM GEKON

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w wybranych obszarach, które prezentujemy poniżej.

​1.    Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
2.    Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
3.    Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
4.    Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
5.    Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowych.

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w II konkursie Programu Gekon wynosi co najmniej: 

1. 36* mln zł na fazę badawczo-rozwojową;
2. 160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. (od godz. 8.00) do 8 września 2014 r. (do godz. 16:00) wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adresy e-mail: gekon@ncbr.gov.pl lub gekon@nfosigw.gov.pl *- z możliwością zwiększenia tej kwoty.

WAŻNE: Pomoc publiczna w fazie W

W odniesieniu do dofinansowania udzielanego w ramach fazy W należy zaznaczyć, że z dniem 30 czerwca 2014 r. wygasły dotychczasowe zasady regulujące udzielanie pomocy publicznej, na bazie których mogłaby nastąpić ocena dopuszczalności dofinansowania  w tym zakresie (poza pomocą de minimis, która jednakże nie będzie pełnić istotnej roli w fazie W). Stąd też w Regulaminie konkursu nie zostały określone dla fazy W szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy, a jedynie wskazano, że dofinansowanie musi być zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

Jak tylko właściwe zasady udzielania pomocy (regionalnej i horyzontalnej) zostaną przyjęte rozporządzeniami krajowymi, informacja w tym zakresie zostanie niezwłocznie uzupełniona. Wówczas także modyfikacji ulegnie załącznik do Wniosku o dofinansowanie fazy W w zakresie Części A.1 (Części dotyczącej pomocy publicznej) poprzez pełne dostosowanie go do nowych zasad.

W chwili obecnej można natomiast przewidzieć, że zasady udzielania dofinansowania w fazie W programu Gekon, w ramach pomocy regionalnej, będą tożsame z warunkami takiej pomocy określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str.

1): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN  

WAŻNE: Pełna alokacja dla Programu Gekona wynosi 400 mln (z czego 200 mln zł ze środków NCBR i 200 mln zł ze środków NFOŚiGW)

Więcej informacji oraz pliki do pobrania dostępne pod adresem: http://program-gekon.pl/ii-nabor-wnioskow/

PROGRAM BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie naboru wniosków w I konkursie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF(https://osf.opi.org.pl) od 14 sierpnia do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00)

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

 • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • Leśnictwo i przemysł drzewny. 


Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów zł.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu.

Link: www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/biostrateg/program_biostrateg.pdf

HORYZONT 2020
BIOPRZEMYSŁ

Bio-based Industries Consortium wraz z Komisją Europejską ogłosiło pierwszy konkurs funkcjonujący w obszarze bioprzemysłu. Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) jest nowym publiczno-prywatnym partnerstwem pomiędzy Unią Europejską a Bio-based Industries Consortium. Funkcjonuje w ramach programu Horyzont 2020, a środki jakie zostaną przeznaczone na jego realizację będą wynosić 3,7 mld euro w latach 2014-2020. 975 ml euro zapewni UE, zaś 2,7 mld euro będzie pochodziło z prywatnych inwestycji.

Konkurs dotyczy głównie tematyki badań w obszarze sektora rolno-spożywczego oraz leśnego. Można zaobserwować, iż duży nacisk BBI położyło na zagadnienia związane z wykorzystaniem do tej pory nie zagospodarowanych w najwłaściwszy sposób odpadów przemysłu rolnego, opracowaniem metod zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia wody związanych z procesem produkcyjnym, a także zastosowaniem nowych sposobów wykorzystania celulozy, które obniżą zużycie energii i surowców. Ich szczegółowy opis oraz informacje dotyczące finansowania można odnaleźć na stronie Komisji.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 października 2014 r.

W ramach ogłoszonego Konkursu znajduje się 16 tematów badawczych. Należą do nich:

 • BBI.VC1.R1: Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials
 • BBI.VC2.R2: New sustainable pulping technologies
 • BBI.VC2.R3: New products from sustainable cellulose pulp exploitation
 • BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams
 • BBI.VC3.R7: Protein products from plant residues
 • BBI.VC3.R8: Bioactive compounds from meso-organism's bioconversion
 • BBI.VC4.R9: Valuable products from heterogeneous biowaste streams
 • BBI.VC4.R10: Nutrient recovery from biobased waste streams and residues
 • BBI.VC1.D1: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols
 • BBI.VC1.D2: Chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of wood
 • BBI.VC2.D3: Advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry
 • BBI.VC3.D4: Functional additives from residues from the agro-food industry
 • BBI.VC4.D5: Cost efficient manure valorisation on large scale
 • BBI.VC3.F1: Added value products from underutilised agricultural resources
 • BBI.VC2.R4: Fibres and polymers from lignin
 • BBI.VC2.R5: Sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres

H2020-SMEINST-1-2014
(wsparcie dla podmiotów zrzeszonych w klastrze)

Budżet: 25.102.000 €

Dofinansowanie 70%: w przypadku gdy jednym z podmiotów w konsorcjum jest firma.
Dofinansowanie 100%: w przypadku gdy konsorcjum tworzą wszystkie podmioty non profit, np. stowarzyszenia branżowe czy klastry.

Faza I  - projekt do 18.06.2014 r.
Faza II – projekt do 24.09.2014 r.
Faza III – do 17.12.2014 r.

Zakres: Instrument wsparcia MŚP składa się z trzech oddzielnych faz oraz wsparcia dla beneficjentów z wykorzystaniem usług coachingu i mentoringu.

Faza 1. Wstępny biznes plan oparty na proponowanym pomyśle/koncepcji powinien zawierać informacje o kondycji technologicznej danego podmiotu, jak również analizę ekonomiczną zastosowania innowacyjnego pomysłu z charakterystyką nowatorstwa dla sektora przemysłu, w którym będzie on wykorzystany (nowe produkty, procesy, technologie projektowania lub nowe aplikacje rynkowe istniejących technologii). Wstępny biznes plan może także obejmować zagadnienia: oceny ryzyka, badania rynku, zaangażowania użytkownika, własności intelektualnej (IP), zarządzania, wypracowania strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, wykonalność koncepcji oraz możliwość implikacji wygenerowanej innowacji na rynkach zagranicznych.

1 etap projektu: ocena koncepcji projektu – szkic na max. 10 stron.

Wniosek powinien zawierać wstępny plan biznesowy oparty na proponowanym pomyśle/koncepcji oraz kryteria sukcesu danej inicjatywy.

Finansowanie będzie udzielane w formie ryczałtu wynoszącego 50.000 €. Czas realizacji to około 6 miesięcy (przygotowanie konkretnego opracowania koncepcji ze szczegółami (od pomysłu do komercjalizacji) w ramach konsorcjum (w skład którego wchodzić mogą przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i organizacje non profit).

Faza 2. Najlepsze pomysły mają możliwość dostania się do fazy 2. W tej fazie działania powinny koncentrować się na działaniach badawczych oraz innowacyjnych, prowadzących utworzenia demonstratora technologii, testowania prototypów, zastosowania wzornictwa przemysłowego itp. a w efekcie końcowym nadanie produktowi dojrzałości i wprowadzenia go na rynek.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę własności intelektualnej. Beneficjenci będą musieli także we wniosku przedstawić środki na zapewnienie możliwości komercyjnego wykorzystania innowacyjnego pomysłu.

Wnioski powinny zawierać specyfikację wyników projektu, w tym pierwszego planu komercjalizacji i kryteria sukcesu.

Okres realizacji projektu : od 12 do 24 miesięcy (preferowane projekty od 0,5 do 2,5 mln ).

Faza 3. Ponadto w fazie 3 podmioty z sektora MŚP mogą korzystać z pośrednich środków oraz usług pomocniczych, jak również dostępu do instrumentów finansowych w ramach dostępu do finansowania ryzyka tego programu prac.

Wybranym beneficjentom będą oferowane  usługi coachingu i mentoringu - wsparcie podczas fazy 1 i fazy 2. Usługa ta będzie dostępna za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network, a udzielana przez dedykowanego coach'a poprzez konsultacje/sesje coachingowe. Coachowie i Mentorzy będą rekrutowani z centralnej bazy danych, zarządzanej przez Komisję i wszyscy będą spełniać kryteria w odniesieniu do doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. Wsparcie może obejmować pomoc w identyfikacji potencjału wzrostu, opracowanie planu rozwoju, wzmocnienie umiejętności zarządzania oraz rozwijania własnych zdolności w coachingu, opracowanie strategii marketingowej i pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Typy działań:

 • Stymulowanie potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw do niskiej emisyjności energetycznej,
 • Innowacje ekologiczne i zrównoważone dostawy surowców,
 • MŚP oparte na biotechnologii – pobudzanie procesów przemysłowych do wzrostu poziomu konkurencyjności,
 • Testy kliniczne biomarkerów,
 • Eko-innowacyjna produkcja żywności i efektywnego przetwarzania,
 • Przyspieszenie wprowadzanie na rynek produktów wykorzystujących nanotechnologię.
Zobacz także
Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM