Komitet Sterujący

Przewodniczący Komitetu SterującegoZbigniew Bednarski (PPP-T S.A.)

Sekretarz Komitetu Sterującego – Maciej Żuber 

Członkowie Komitetu Sterującego:

 1. mgr inż. Maciej Żuber – Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o.
 2. Łukasz Białczak – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
 3. Skarbnik - Roman Godek  – Chantal
 4. dr inż. Andrzej Zagórski – Politechnika Warszawska

 

Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem, jest organem składającym się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz przedstawicieli pozostałych członków Klastra, w tym także Członków Założycieli, w liczbie nie większej niż pięciu. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, który jest przedstawicielem Koordynatora Klastra. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący. Sekretarz nie posiada prawa głosu. Pozostali członkowie Komitetu są powoływani spośród osób wskazanych przez przedstawicieli Rady Klastra. Członkowie Komitetu na posiedzeniach Komitetu posiadają prawo do jednego głosu. Przewodniczący Komitetu posiada, w przypadku równości głosów, głos rozstrzygający. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. Sekretarz Komitetu przygotowuje projekty decyzji, prowadzi dokumentację dotyczącą prac oraz podjętych decyzji, zawiadamia członków Komitetu o planowanym terminie posiedzenia, a także informuje Przewodniczącego Rady Klastra o podjętych decyzjach.

Do obowiązków Komitetu należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w zakresie przyjęcia nowego członka Klastra oraz informowanie Przewodniczącego Rady o konieczności podjęcia przez Radę uchwały w zakresie przyjęcia nowego członka Klastra,
 • ustalenie szczegółowego Regulaminu Klastra oraz jego zmian/rewizji i przedstawienie go Radzie Klastra do zatwierdzenia,
 • analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunków kontraktów z partnerami zewnętrznymi,
 • wybór ekspertów oraz szefów Grup Roboczych,
 • wyrażanie zgody na uczestnictwo poszczególnych członków Klastra w projekcie,
 • wyznaczanie Liderów projektów,
 • prowadzenie księgi członków Klastra.
Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM