ECRN - Europejska Sieć Regionów Chemicznych

Europejskia Sieć Regionów Chemicznych ECRN

 

Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) zrzesza przedstawicieli 20 regionów z silnie rozwiniętym przemysłem chemicznym z całej Europy. Poza województwem mazowieckim z Polski do ECRN należy: Bawaria (Niemcy), Brandenburgia (Niemcy), Region Północno-Zachodnia Anglia – Cheshire (Wielka Brytania), Flandria (Belgia), Hesja (Niemcy), Region Ida Viru (Estonia), Prowincja Limburgia (Holandia), Lombardia (Włochy), Dolna Saksonia (Niemcy), Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy), Novara (Włochy), Nadrenia Palatynat (Niemcy), Saksonia-Anhalt (Niemcy), Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Szkocja (Wielka Brytania), Usti (Czechy), Walonia (Belgia), Yorkshire and the Humber (Wielka Brytania) a od stycznia 2014 r. także Badenia-Wirtembergia.

Członkiem Zarządu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych jest Piotr Popik, będący członkiem zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Sekretarzem Komitetu Sterującego Mazowieckiego Klastra Chemicznego.

ECRN bierze aktywny udział w pracach Komisji Europejskiej (zainicjowała Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej). Do głównych zadań Sieci należy m.in. zachowanie dotychczasowego poziomu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego przez promowanie współpracy europejskich podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji europejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju czy innowacji. Dodatkowo Sieć zapewnia Komisji Europejskiej konsultacje w działaniach dotyczących zmian klimatu po okresie obowiązywania protokołu z Kioto z 2012 roku.

Pozostałe projekty i priorytety prowadzone przez sieć ECRN oraz jej partnerów obejmują takie dziedziny jak logistyka (ChemLog), budowanie klastrów (ChemClust), rozwijanie umiejętności i innowacji, platformy technologiczne (SusChem), REACH, normy prawa handlowego i zmiany klimatyczne. ECRN współpracuje również ze znaczącymi interesariuszami, takimi jak: Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC), Europejska Federacja Pracowników Górnictwa, Chemii i Energetyki (EMCEF), Europejska Grupa Pracodawców Przemysłu Chemicznego (ECEG), Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Petrochemicznego (EPCA), Enterprise Europe Network (EEN), Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) oraz z krajowymi stowarzyszeniami chemicznymi i partnerami dialogu społecznego.

 

Rada Projektowa Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. będący koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego zaproszenie do udziału w pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Region mazowiecki w Radzie Projektowej ECRN reprezentuje Michał Luczewski - Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., zamiennie z doc. dr inż. Marzeną Majzner z Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Warszawskiej filia w Płocku oraz dr inż. Martą Walo z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Udział wskazanych osób w pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych podyktowany jest kooperacją sektora biznesu i nauki w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla branży chemicznej. Zadaniem Rady jest kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych. Rada stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną, a także platformę wymiany dobrych praktyk. Nowo powołana struktura pełni funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim.

 

Partnerzy z Niemiec otwarci na współpracę z Mazowieckim Klastrem Chemicznym

 

Mazowsze to region z wysoko ocenianym potencjałem gospodarczym. W Europie i na świecie nie brakuje firm i instytucji gotowych do podjęcia współpracy. W kolejce do realizacji wspólnych projektów w sektorze B+R oczekują doświadczeni biznesowi partnerzy z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W ostatnich miesiącach szczególnie dużą uwagę zwrócono na dynamiczne działania rozwojowe Mazowieckiego Klastra Chemicznego (MKCh) koordynowanego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T S.A.). Bawarscy sąsiedzi, a zwłaszcza przedstawiciele Chemie-Cluster Bayer w osobie Daniela A.Gottschalda zgodnie podkreślają „Mazowsze ma przed sobą przyszłość” – to cenna opinia i jednocześnie najlepsze streszczenie wniosków płynących z odbytej wizyty w Niemczech.

Na zaproszenie Instytutu Polityki Strukturalnej i Rozwoju Gospodarczego (ISW) przedstawiciele PPP-T S.A., Agencji Rozwoju Mazowsza (ARMSA) oraz Instytutu Chemii i Technik Jądrowych (Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii – ICTJ) wzięli udział w spotkaniu studyjnym, które miało miejsce w Saksonii-Anhalt. W dyskusji moderowanej przez Pana Andreasa Fiedlera nie brakowało sygnałów świadczących o motywacji do zwiększenia aktywności niemieckich partnerów w rozwoju sektora chemicznego na Mazowszu. „W porównaniu z innymi rozwijającymi się gospodarkami, dzięki coraz bardziej zaawansowanej współpracy biznesu z sektorem samorządowym i akademickim, Polska staje się atrakcyjnym partnerem dla zachodnich gospodarek”- tłumaczyła Catrin Gutowsky z Ministerstwa Nauki i Gospodarki Saksonii-Anhalt. Według szacunków na kolejne 5 lat, województwo mazowieckie i działające na tym obszarze firmy osiągną poziom zdolny do stałego konkurowania z wiodącymi podmiotami sektora chemii w Europie. Przy aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych, światowa mapa miejsc o największej atrakcyjności inwestycyjnej, coraz wyraźniej wskazuje na Polskę. W obliczu kształtujących się trendów Mazowsze czeka niezwykle rozwojowe zadanie.

Dużo miejsca w dyskusji poświęcono kwestiom logistycznym oraz metodzie skutecznej wymiany praktyk między kooperantami. Według Dr. Guntharda Bratzke, Dyrektora Zarządzającego ISW „Usprawnienie procesów logistycznych w zakresie infrastruktury i transportu intermodalnego to kluczowy punkt w realizacji najbliższych inwestycji w regionie Mazowsza, a jednocześnie recepta na uniknięcie pułapki średniego wzrostu”. Aby wizyta w Halle nabrała praktycznego wymiaru, uczestnicy konferencji udali się do Parku Przemysłowego ValuePark, gdzie zademonstrowano zastosowanie nowych technologii, a także zalety systemowego wsparcia młodych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Umiędzynarodowienie działań Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN) to temat, który dotyczył przedstawicieli europejskich klastrów chemicznych w tym również Mazowieckiego Klastra Chemicznego. W Bawarskim Ministerstwie Gospodarki w Monachium przy obecności ponad 30 przedstawicieli, MKCh przecierał szlaki związane z efektywnym zarządzaniem i współpracą klastrów. „Zdajemy sobie sprawę, że rozwój Mazowieckiego Klastra Chemicznego to proces rozłożony w czasie. Jesteśmy jednak pewni, że klucz tkwi w czerpaniu najlepszych wzorców, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się pogłębiać współpracę z członkami ECRN” – twierdzi Michał Luczewski, Prezes PPP-T S.A.. Dzięki realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na członków, MKCh będzie systematycznie ulepszać standardy funkcjonowania, a to oznacza, iż w wielu aspektach stanie się instytucją wzorcową na wciąż „rozwijającym się” polskim rynku klastrowym.

Przywołując treść postanowień II posiedzenia Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN) i jednocześnie słowa moderatora dyskusji Daniela A. Gottschalda „Warunkiem osiągania dalszych postępów w rozwoju ekonomicznym członków ECRN oraz podmiotów branży chemicznej będzie usprawnienie procesu przepływu informacji przy zachowaniu zintegrowanych działań projektowych realizowanych wokół wiodących kwestii: idei klasteringu, efektywności energetycznej, biotechnologii, inteligentnego transportu, zarządzania odpadami, wdrażania nowych technologii poprzez sprawną komercjalizację”.

Dla Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. będącego Koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego wizyta w Monachium była dobrą okazją do utrwalenia relacji z Klastrem Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii NEPIC, jak również do zainicjowania rozmów z nowymi partnerami z Niemiec i Francji.

Przypomnijmy, iż w pierwszej połowie lipca przedstawiciele PPP-T S.A., MKCh, ARSMA, ICTJ, gościli w Niemczech na konferencjach poświęconych rozwojowi sektora chemicznego w Europie.

Więcej informacji na: www.ecrn.net; www.pppt.pl; www.klasterchemiczny.com

Zobacz także
Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM